PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán trong trường;

- Quản lý tài chính thu, chi ngân sách gồm: các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn huy động khác;

- Quản lý hồ sơ về đất đai, vật tư, tài sản trong phạm vi nhà trường và các hoạt động liên doanh liên kết ngoài trường;

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính tháng, quý, năm đáp ứng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ trung tâm của Nhà trường;

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán và chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo thường xuyên theo các qui định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê số liệu phục vụ cho công tác quản lý của lãnh đạo Nhà trường;

- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán định kỳ và thường xuyên đảm bảo sử dụng ngân sách có hiệu quả và tiết kiệm;

- Thực hiện các chế độ quản lý, công tác kiểm tra tài chính, kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước;

-  Phối hợp, hướng dẫn thực hiện trong việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho các phòng, khoa, tổ, trung tâm,...