PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

a) Công tác hành chính:

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

- Cấp giấy đi đường, công lệnh công tác cho cán bộ, viên chức;

- Tiếp nhận và tham mưu giải quyết ý kiến, văn bản đề xuất, kiến nghị;

- Quản lý máy phô tô, máy Fax, điện thoại chung của Nhà trường. Theo dõi và in, sao, phô tô tài liệu, văn bản của nhà trường;

- Điều hành giờ giấc ra, vào lớp theo quy định;

- Tiếp khách, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với Nhà trường;

- Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ phòng làm việc lãnh đạo Nhà trường.

b) Công tác y tế học đường:

- Quản lý và chăm sóc kịp thời, tại chỗ sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên nhằm bảo vệ sức khỏe, phục vụ cho học tập và công tác;

- Tổ chức khám, sơ cấp cứu các trường hợp ốm đau, tai nạn, trấn thương do thực tập, thực hành, nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp cấp tính; phục hồi chức năng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo thẩm quyền của Y tế cơ sở; gửi bệnh nhân đi các cơ sở điều trị;

- Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động; phối hợp kiểm tra trật tự nội vụ, nếp sống sư phạm của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị, cơ quan Y tế khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn các tệ nạn xã hội (Nghiện hút, ma tuý, tiêm  chích …) cho các đối tượng trong trường, đặc biệt là sinh viên;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

c) Công tác tổ chức:

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ máy tổ chức, quản lý nhân sự, quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức; nhận xét đánh giá viên chức hàng năm;

- Lập kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế về định biên và quản lý biên chế;

- Tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách, bảo hiểm đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác đối ngoại;

- Quản lý công tác nghĩa vụ quân sự. Tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác an ninh, quốc phòng và công tác bảo vệ, tự vệ trong nhà trường;

- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp: Báo cáo kế hoạch công tác năm; báo cáo tổng kết về thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo về nhân sự...;

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ, bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức;

- Giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu chế độ báo cáo, chế độ thông tin giữa trường với cấp chủ quản và các cơ quan có liên quan;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

d) Công tác thi đua, khen thưởng:

- Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường;

- Xây dựng các văn bản quy phạm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm sau khi được ban hành;

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân thực hiện các phong trào thi đua;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị, cá nhân trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.