PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ CÔNG TÁC HSSV

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN


I. THÔNG TIN CHUNG

1. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phan Đình Kỳ

Thạc sĩ

Trưởng phòng

 

2

Trần Mạnh Dũng

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 

3

Lê Thị Hồng Lâm

Đại học

Nhân viên

 

4

Phạm Thị Hậu

Thạc sĩ

Nhân viên

 

5

Trịnh Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Đặng Thanh Việt

Đại học

Nhân viên

 

7

Hà Xuân Thành

Trung cấp

Nhân viên

 

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác Đánh gía chất lượng cơ sở GDNN và CTĐT (bao gồm cả tự đánh giá và đánh giá ngoài)

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN; CTĐT hàng năm theo quy định.

- Tổ chức thực hiện thu thập minh chứng, tài liệu bảo đảm yêu cầu tiêu chí, tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và CTĐT.

- Triển khai các chương trình dự án liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công việc về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng các giải pháp thực hiện công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo (xây dựng hệ thống công cụ, quy trình, công việc theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017).

2. Công tác khảo thí:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu việc tổ chức, thực hiện công tác thi, kiểm tra kết thúc môn học/modul, thi tốt nghiệp, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm khách quan, công bằng chính xác;

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn và tư vấn về công tác kiểm định chất lượng đào tạo và theo dõi quá trình thực hiện tại các đơn vị;

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác, thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo;

- Giám sát việc xây dựng đề thi, quản lý đề thi kiểm tra, thi tốt nghiệp và công tác lưu trữ, bảo mật đề thi của các kỳ kiểm tra, thi tốt nghiệp.

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về kiểm định chất lượng, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của học sinh, sinh viên.

3. Công tác học sinh, sinh viên

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng, khoa trong Nhà trường tổ chức thực hiện:

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong đối với học sinh, sinh viên toàn trường theo từng khóa học, năm học;

+ Phối hợp cùng phòng Đào tạo – Hợp tác – Khoa học, giáo viên chủ nhiệm các lớp trong việc kiểm tra sĩ số, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

+ Phối hợp với bộ phận y tế học đường chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong HSSV.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;

+ Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các khoa, tổ chức phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên;

+ Đánh giá phân xếp loại đạo đức học sinh, sinh viên theo kỳ và năm học theo quy chế;

+ Phối hợp cùng phòng Đào tạo, phòng Kế hoạch và Tài chính các khoa thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên hưởng chính sách nội trú, miễn giảm, trợ cấp.

+ Tổng hợp đề nghị tổ chức xét học bổng cho học sinh, sinh viên.

+ Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên;

+ Làm các thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Kết hợp với  phòng Hành chính tổ chức thực hiện quản lý việc di chuyển nghĩa vụ quân sự của học sinh;

- Quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên hệ chính quy (gồm hệ trung cấp, cao đẳng, liên thông chính quy).

- Quản lý ký túc xá.