PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Nhiệm vụ:

 Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Phòng, Khoa trong Nhà trường tổ chức thực hiện:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong đối với học sinh, sinh viên toàn trường theo từng khóa học, năm học;

- Phối hợp với bộ phận y tế học đường chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các khoa, tổ chức phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên;

- Đánh giá phân xếp loại đạo đức học sinh, sinh viên theo kỳ và năm học theo quy chế;

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Làm các thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Kết hợp với phòng Hành chính Tổ chức thực hiện quản lý việc di chuyển nghĩa vụ quân sự của học sinh;

- Thực hiện chế độ chính sách, chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên;

- Quản lý ký túc xá.