PHÒNG ĐÀO TẠO - HỢP TÁC - KHOA HỌC

I. Chức năng

        Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, quản lý đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên thuộc các ngành nghề của Trường đào tạo, đáp ứng với yêu cầu sản xuất của các ngành kinh tế - xã hội. Giám sát, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập và các công tác có liên quan đến đào tạo nghề trong Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý đào tạo:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề, liên kết đào tạo hàng năm và dài hạn của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo;

- Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề và kiểm tra việc thực hiện giờ dạy và quy chế giảng dạy;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo tổng hợp hội giảng, bồi dưỡng giáo viên giỏi và các kỳ thi học sinh giỏi;

- Dự thảo các Quyết định về đào tạo: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội giảng,...

- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

- Tổ chức và quản lý các lớp đào tạo liên kết do các trường đại học, học viện đặt cơ sở tại Nhà trường;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Công tác nghiên cứu khoa học:

- Xây dựng các chương trình, phương hướng, chủ trương, quy chế quản lý, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tham mưu thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và phát triển chương trình; đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng;

- Phối hợp với Hội đồng khoa học và các Hội đồng tư vấn tổ chức hội thảo, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn;

- Chủ trì thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học.

c) Công tác hợp tác quốc tế:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu, chủ trì các công tác hợp tác đào tạo, sản xuất, dịch vụ với các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch tài trợ của các dự án, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Nhà nước;

- Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch hoạt động trong quan hệ quốc tế;

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn ngân sách cho công tác quan hệ quốc tế của nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật.

d) Công tác thư viện:

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại thành trung tâm học liệu của trường;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu thông tin phục vụ cho bạn đọc trong và ngoài trường;

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên Internet ...phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ;

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định;

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu;

- Tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

 


Số cán bộ - giáo viên:   11

Địa chỉ làm việc: Tầng 1 - Khu nhà Hiệu bộ Nhà trường

Điện thoại: 0216.3866.277       E-mail:  phongdaotao.cdnyb@gmail.com