CÁC KHOA ĐÀO TẠO
Khoa Điện tử - Công nghệ thông tin 
- ĐT: 088.898 7994
-Email:  khoadtcntt.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 3 nhà AKhoa điện 
- ĐT: 
-Email:  khoadien.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 3 nhà AKhoa khoa học cơ bản 
- ĐT: 
-Email:  khoahoc.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà AKhoa công nghệ ô tô 
- ĐT: 
-Email:  khooto.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Xưởng thực hành công nghệ ô tôKhoa kĩ thuật tổng hợp
- ĐT: 0912.362.161
-Email:  khoaktth.cdnyenbai@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà A

Khoa sư phạm dạy nghề và kinh tế
- ĐT: 0977.752.771 - 0973801551
-Email:  khoakinhte.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 nhà A