CÁC KHOA ĐÀO TẠO
Khoa Điện tử - Công nghệ thông tin 
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  khoadtcntt.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 3 nhà AKhoa điện 
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  khoadien.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 3 nhà AKhoa cơ bản 
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  h@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà AKhoa công nghệ ô tô 
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  khooto.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà AKhoa cơ khí 
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  khoacokhi.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà A

Khoa kinh tế
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  khoakinhte.cdn@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 nhà A