LIÊN HỆ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN
Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học 0216.3.866.277
Phòng Tài chính - Kế toán 0216.3.865.317
Phòng Kiểm định CLDN - Quản lý CSVC 0216.3.851.900
Phòng Công tác học sinh - sinh viên 0216.3.865.318
Phòng Hành chính - Tổ chức 0216.3.867.164
Tuyển sinh    0216.3.866.277

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA- TRUNG TÂM
Khoa Điện tử - Công nghệ thông tin 0216.3.890388
Khoa Sư phạm dạy nghề - Kinh tế 0216.3.818.618
Khoa Điện 0216.3.818.053
Khoa Kỹ thuật tổng hợp 0216.3.818.043
Khoa Khoa học cơ bản 0216.3.818.044
     Khoa Công nghệ ô tô     0216.3.851.899
Khoa Nông nghiệp
Khoa Dân tộc nội trú   0216.3.851.113
Khoa Quản lý đất đai   0216.3.818.052
Trung tâm Đào tạo lái xe
Trại Thực hành - Thực tập
   

Bản đồ đường đi