CÁC PHÒNG BAN


Phòng tổ chức hành chính
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phonghanhchinh@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà điều hành


Phòng tài chính kế toán

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongketoan@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà điều hành


Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongdaotao@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà điều hành


Phòng công tác HS-SV & DTNC                   

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongcthssv@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 nhà thư viện


Phòng kiểm định và quản lý CSVC           

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongcthssv@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 nhà điều hành