CÁC PHÒNG BAN


Phòng tổ chức hành chính
- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phonghanhchinh@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà điều hành


Phòng kế toán

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongketoan@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà điều hành


Phòng đào tạo

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongdaotao@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà điều hành


Phòng công tác hóc sinh - sinh viên                       

- ĐT: 0293.909 989
-Email:  phongcthssv@gmail.com
-Địa chỉ: Tầng 1 nhà A