PHÒNG KIỂM ĐỊNH CLDN - QUẢN LÝ SCVC

Nhiệm vụ:

a) Công tác Kiểm định chất lượng dạy nghề:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định, tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo;

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị về công tác kiểm định chất lượng dạy nghề của trường; thực hiện các nghiệp vụ tự kiểm định, đánh giá trong, kiểm định chất lượng dạy nghề theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

- Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh sinh viên; việc làm của học sinh sinh viên khi ra trường;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Công tác khảo thí:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu việc tổ chức, thực hiện công tác thi, kiểm tra kết thúc môn học/modul, thi tốt nghiệp, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy chế, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm khách quan, công bằng chính xác;

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn và tư vấn về công tác thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo và theo dõi quá trình thực hiện tại các đơn vị;

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác, thi, kiểm tra và kiểm định chất lượng đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi. Quản lý ngân hàng đề thi, đề kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án trong lĩnh vực đào tạo. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra;

- Xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên/giảng viên và chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên học tập tại trường và các doanh nghiệp trong từng học kỳ, năm học, khóa học;

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về kiểm định chất lượng, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của học sinh, sinh viên.

c) Công tác quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất:

- Trực tiếp quản lý đất đai, nhà xưởng, sân vườn, trạm điện, trạm cấp nước, khu vui chơi, công trình phúc lợi ... và quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ lao động, học tập; tiếp nhận và quản lý tài sản, trang thiết bị được đầu tư, tài trợ, biếu tặng ... khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả;

- Xây dựng kế hoạch, lập danh sách phân loại tài sản, chủ trì việc thống kê, kiểm kê định kỳ, đánh giá lại giá trị tài sản, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất;

- Quản lý phòng học, hội trường, phòng làm việc; thực hiện chăm sóc vườn hoa cây cảnh, đảm bảo vệ sinh xây dựng cảnh quan sư phạm trong trường;

- Tổ chức hoạt động lễ tân, dịch vụ căng tin, bếp ăn phục vụ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện về việc điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa cải tạo phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, xưởng sản xuất, phòng học, phòng làm việc;

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa ôtô định kỳ; Quản lý, điều động xe công vụ. Ký lệnh điều xe, cấp phiếu xăng, dầu cho các xe phục vụ công tác chung của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng cháy chữa cháy, các phương án phòng chống bão lụt;

- Quản lý, vận hành hệ thống cung cấp nước, điện, điện thoại, mạng Internet, chuông báo giờ bảo đảm hoạt động thông suốt;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý lao động, nghĩa vụ của học sinh;

- Tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động;

- Tổ chức trông giữ xe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc;

- Lập kế hoạch tổ chức theo dõi việc xây dựng cơ bản trong trường.

d) Công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ:

- Lập kế hoạch mua sắm theo quý, năm về trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo và các hoạt động chung của nhà trường;

- Lập dự trù mua sắm bổ sung và giải quyết những nhu cầu mới phát sinh hoặc đột xuất;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.