Ngày đăng: 04/05/2021 12:55:09 PM

Thông báo về việc chuyển học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30/4 -1/5 năm 2021. Ban Giám hiệu yêu cầu trưởng, phó các đơn vị phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Kính gi: Các đơn v Phòng, Khoa, Trung tâm. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tp, đc biệt trong dịp ngh L 30/4 -1/5 năm 2021. Ban Giám hiệu yêu cầu trưởng, phó các đơn v ph biến tới toàn th cán b, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Giao cho trưởng các đơn v, thông báo cho cán b giáo viên, HSSV chuyển học trực tuyến t ngày 04/5/2021 đến hết ngày 08/5/2021 và thường xuyên liên h với HSSV trong thời gian học trực tuyến. 

(Trường hợp dịch bnh COVID-19 din biến phức tạp nhà trường tiếp tục thông báo tiếp theo). 

2. Trưởng các đơn v thống kê cán b, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên trong dịp ngh L đi du lịch, thực hin khai báo y tế đc biệt là các trường hợp đi đến vùng có dịch (Gm: xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phNi; Công ty Panosonic, Khu công nghiệp Thăng Long, thành ph Hà Ni; xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam; xã Gia Hi, huyện Văn Chn; t 4, phường Tân An, th xã Nghĩa L) phải thực hiện khai báo y tế tại đa phương, báo cáo theo đơn v gửi v phòng Hành chính t chức tổng hợp báo cáo Ban Giám hiu. 

  3. Các phòng chức năng b trí viên chc, người lao đng đi làm việc bình thường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy đnh. 

4. Giao phòng Đào to &NCKH phối hợp các khoa xây dựng thời khóa biểu dy học trực tuyến, xây dựng kế hoạch rà soát chương trình, giáo trình, đ tài nghiên cứu khoa hc, bồi dưỡng chuyên môn và kiểm tra công tác chuẩn b tham gia hội giảng toàn quc, sắp xếp trang thiết b, dụng c tại các xưởng thực hành. 

5. Phòng Công tác học sinh sinh viên và Dân tộc nội trú tăng cường quản lý ký túc xá, rà soát HSSV ký túc xá trong dịp ngh l không v nhà thống kê báo cáo phòng Hành chính t chc, yêu cầu lưu sinh viên Lào không được ra ngoài trườngđm bảo công tác phòng chống dịch. 

6. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe giới đường b xây dựng kế hoạch học theo gi, cung cấp danh sách và s đin thoại cho t bảo v đ kiểm soát việc ra vào cổng trường, quán triệt học viên học theo gi và thực hiện nghiệm công tác phòng chống dịch. 

7. Đi với học sinh, sinh viên nhà thực hiện học tập trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trường đến khi có thông báo mi. 

8. T phòng, chống dịch phối hợp với t bảo v tiếp tục thực hiện nghiêm việc ra vào và kiểm tra y tế tại cổng trường theo các văn bản đã ban hành. Lập d toán mua khẩu trang, nước sát khun, băng zôn tuyên truyn... phục v phòng chống dịch. 

9. Tăng cường kiểm tra, giám sát và x lý nghiêm các trường hợp không chấp hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy đnh./.