Ngày đăng: 03/04/2021 10:14:38 AM

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo.

Ngày 04/12/2020 Viện đào tạo và phát triển nhân lực chứng nhận trường cao đẳng nghề yên bái đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chất lượng chương trình đào tạo.

Công nhận Trường Cao Đẳng Nghề Yên Bái đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao Động-Thương binh Xã hội ban hành. Với tổng số điểm đạt được :90, giấy chứng nhận có giá trị đến hết ngày 03/12/2025

Công nhận chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Với tổng số điểm đạt được:92, giấy chứng nhận có giá trị đến ngày 03/12/2025.