Ngày đăng: 16/03/2018 03:32:39 PM

Thông báo khảo sát tuyển sinh lớp quản lý kinh tế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TCĐN-ĐT

Yên Bái, ngày       tháng 3 năm 2018

 

V/v thông báo khảo sát tuyển sinh lớp thạc sỹ

Chuyên ngành Quản lý kinh tế - Năm 2018

 

       

Kính gửi:  …………………………………………………………

 

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sỹ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất của Nhà trường, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái khảo sát nhu cầu học Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Đại học.

- Tên ngành nghề đào tạo: Quản lý kinh tế; Hình thức đào tạo: học vào tối thứ 6, ngày thứ 7, ngày Chủ nhật;

-Đơn vị chủ trì đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Thời gian đào tạo 2 năm.

- Kinh phí đào tạo do người học đóng góp.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Nhà trường đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký học tập tại: Phòng Đào tạo & NCKH - Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Điện thoại: 02163.866.277 - 0986.595.045

Thời gian đăng ký trước ngày 17 tháng 4 năm 2018.

Trân trọng thông báo và mong sự phối hợp của các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập./.

 

Nơi nhận :                                                     

- Sở GD&ĐT;

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Ngô Thị Lụa