Ngày đăng: 28/04/2020 04:23:15 PM

Thông báo về việc cho học viên, học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện Công văn số 1179/UBND-VX ngày 28/4/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học đế phòng, chống dịch bệnh COVID19.

Ban Giám hiệu yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung sau:

1. Giao cho trưởng khoa, trung tâm thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm liên hệ và thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

2. Đối với lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

3. Giao cho phòng Đào tạo &NCKH; phòng Công tác học sinh, sinh viên và Dân tộc nội trú tiếp tục hướng dẫn, kiêm tra, đôn đốc các khoa, trung tâm dạy học đàm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn, vệ sinh trường lớp, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế; bố trí ăn ở, sinh hoạt cho học sinh, sinh viên nội trú, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, đảm bảo giãn cách theo quy định. Đề xuất những giải pháp đề huy động tối đa học sinh, sinh viên trở lại trường học.

4.  Giao phòng Hành chính tổ chức, phối hợp với tổ bo vệ, giáo viên chủ nhiệm tiến hành đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày, chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi, ở nhng khu vực cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên thường xuyên qua lại sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc nhớ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên rửa tay thường xuyên. Làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch trước khi học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học.

5.  Phòng Kiểm định CLDN&QLCSVC tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tổ chức vệ sinh trường, lớp học, phòng làm việc, chuẩn bị các điều kiện cơ s vật chất tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học.

6.  Đoàn thanh niên nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục t chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, sinh viên, học viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7.  Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên đến trường làm việc, học tập chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi ra vào cổng trường, các quy định chung khi làm việc và học tập trong trường về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị triên khai tới toàn thê cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện./.