Ngày đăng: 21/04/2020 02:24:19 PM

Xin ý kiến các đồng chí về dự thảo quy định đào tạo online

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điu 1. Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo trực tuyến bao gồm: những quy định chung; tổ chức và quản lý đào tạo; những quy định đối với giảng viên, người học, quản trị hệ thng; tổ chc thc hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với các học phần triển khai đào tạo trực tuyến thuộc chương trình đào tạo Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Điu 2. Giải thích các thuật ngữ

1. Đào tạo trực tuyến E-learning (ĐTTT) một thut ngữ ng để chỉ việc truyền tải các hoạt đng học tập hay đào tạo da trên công nghệ thông tin truyn thông, đặc biệt công ngh thông tin, là sự phân phát các nội dung học sử dng các công c điện t hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học th thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay thiết bị điện tử thông minh; Người dy và người học thể giao tiếp với nhau qua mng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video

2. Học tập trực tuyến là hình thức học tập qua đó người học th tự học mọi lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đ họa…). Các hình thức học tp như M-Learning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bng, màn hình tương tác), U-Learning (học thông qua các phương thc tương tác thực tế ảo diễn ra bt kỳ nơi nào), hay Smart-Learning (phương tiện học tập thông minh) đu các hình thái của học tập điện tử E-Learning

3. Đào to kết hp (Blended learning) là vic kết hp phương thc hc tp đin t(e-Learning) vi phương thc dạy - hc truyền thng (theo đó ngưi dạy và ngưi hc cùng có mặt) nhm nâng cao hiu qu công c đào to và cht lưng giáo dc.

 

4. Học liệu điện tử tập hợp các phương tin đin tử phục v dy học, bao gm: giáo trình, đề cương chi tiết, tài liu tham khảo, bài tp bài kim tra đánh giá, bản trình chiếu, bng dữ liệu, các tp âm thanh, nh nh, video, bài ging đin t, phần mm dy học, thí nghim ảo...

5. Hệ thống quản hc tập (LMS - Learning Management System) là h thống phần mm cho phép t chc, quản lý triển khai các hoạt động đào tạo qua mng từ lúc nhp học đến khi người học hoàn thành khóa học qua mạng; giúp Nhà trường theo dõi quản quá trình học tập của ngưi hc; tạo ra môi trưng dy học ảo; giúp giáo viên giao tiếp với người học trong vic giao bài tập, tr giúp, giải đáp; giúp người học thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.

6. Hệ thống qun ni dung học tp (LCMS - Learning Content Management System) h thống phần mm qun kho nội dung học tập qua mng, cho phép tổ chc lưu tr phân phát các nội dung học tập ti người học. Hệ thống quản lý nội dung học tp sự phối hợp chặt chẽ với h thống quản học tp (đ truyền tải nội dung học tập tới người học) phần mm công c soạn bài ging (đ tạo ra các nội dung học tp).

7. H thng đào tạo trực tuyến: h thng hỗ trợ học tập, phục v cho công tác giảng dy học tập, được xây dựng phát trin bao gm các thành phần chính như: cổng đào tạo trc tuyến; hệ thống qun học tập LMS; h thống quản nội dung học tp LCMS; học liệu điện tử; diễn đàn trao đổi; hệ thống kiểm tra, đánh giá người học; giảng viên; người học; quản trị hệ thống.

8. Lp học trực tuyến E-learning/Online Learning lp học ảo thông qua máy tính hoặc các thiết b khác như Smart Phone, Ipad, nối mng đến một máy ch có lưu tr sẵn học liệu điện tử để học tập, khai thác s dụng tài liu, trao đổi gia người học với giảng viên, gia người học với người học vào mi lúc, mọi nơi.

9. Lp học trực tuyến kết hp vi đào tạo truyền thống lớp học phn thuộc chương trình đào tạo chính quy hoặc va làm vừa học áp dụng đối với các môn học đã xây dựng học liu điện t được đưa vào ging dy da trên sự tích hợp của việc giảng dy truyền thống với đào tạo trc tuyến E-Learning.

10. Ging viên dạy học trc tuyến ging viên hu và giảng viên hợp đồng thỉnh giảng ca Nhà trường, chu trách nhim v cht lượng chuyên môn ca học phần được ĐTTT; chịu trách nhiệm vấn, giúp đỡ ngưi học trong ĐTTT.

11. Cán bộ h trợ vận hành h thống ĐTTT là nhng cán b ca cở sở đào tạo tham gia qun lý ĐTTT.

 

 

 

Điu 3. Mc đích của đào to trực tuyến

 

Mc đích của ĐTTT để tăng cường ứng dng công ngh thông tin truyn thông trong dạy và hc, gim số giờ học thuyết trên lp học truyền thng, phát triển ng lực tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người hc. Tiết giảng dạy trực tuyến của giảng viên đưc nh vào giờ thuyết của học phn trong chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

Điu 4. Hệ thng đào to trực tuyến

 

Hệ thống ĐTTT hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tp, bao gm các thành phần cnh như: cổng đào tạo trực tuyến; hệ thng quản lý hc tập; học liệu điện t; các pơng thức tương tác (din đàn trao đổi; chat, thảo luận trực tuyến bng ng cụ Zoom meeting,…); kiểm tra; đánh giá nời hc; ging viên; quản trị hệ thống.


Chương 2

 TỔ CHỨC VÀ QUN ĐÀO TO


Điu 5. Cu trúc nội dung đào tạo trc tuyến

1. Cấu trúc nội dung đào tạo trực tuyến được phân phối theo từng phần gồm có: Tên môn học, mô đun, đối tưng hc, định hướng khóa học; thi gian, bài giảng điện tử, giáo trình; bài giảng dng video/audio; din đàn trao đổi; chat; thảo luận trực tuyến; bài tập trắc nghiệm khách quan; bài tập lớn/tiểu luận; ý kiến phản hồi của người học về nội dung bài học

 

2. Học liệu điện tử phải nội dung bám sát mục tiêu và chương trình đào tạo môn học, mô đun, nh phm cao, dễ sdụng, đáp ng đưc nhu cu tự hc ca người học.

3. Bài giảng video cho một tiết học độ dài ít nht là 45 phút.

 

4. Bài tập trắc nghim kch quan (sau khi kết thúc bài hc hoc toàn b nội dung của môn học, mô đun) gm từ 15-20 câu hỏi với tổng thời gian tối đa để trả li là 30 phút.

5. Nội dung học tập đưa lên mạng phải tuân thủ Ngh đnh số 72/2013/-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 đưc sa đổi b sung theo Nghị đnh số 27/2018 NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính ph quy định v việc quản lý, cung cấp, sử dụng dch vmạng thông tin trên mng.

 

 

 

Điu 6. Phương thc tương tác trong khóa học trc tuyến

 

các phương thức tương tác khác nhau trong khóa học trực tuyến. Tùy thuộc vào nội dung, thời lưng số lượng ngưi học tham gia giảng viên th lựa chn các phương thức ơng tác php:

a. Thảo lun trực tuyến bng ng cụ meeting (sử dng phần mềm Zoom)

 

1. Meeting công cụ trao đổi, thảo lun trực tuyến trên mạng hoc thiết bị mobile hoặc máy tính gia ngưi hc và ging vn, người học ni hc.

2. Khi lựa chọn nh thức y, giảng viên cn đăng ký thời gian thực hiện cụ thể, thông báo đề ơng chi tiết của môn học, mô đun.

3. Nội dung trao đổi cần ràng, ngôn từ trong sáng, thể hiện sự tôn trng có thái độ đúng mực với giảng viên và ngưi hc khác.

4. Giảng viên phải chịu trách nhiệm về các nội dung đưc chia s bằng công cụ Meeting trong quá trình giảng dạy.

b. Diễn đàn trao đổi

 

1. Diễn đàn trao đổi nơi giảng viên ngưi học, ngưi học người học thể trao đổi, tho luận và chia sẻ về ni dung học tập.

2. Tc khi đăng bài viết lên diễn đàn, giảng viên ngưi học phải lưu ý kiểm tra nội dung cho phù hợp với quy định ca vic sử dng hệ thng e-Learning.

3. Nội dung bài viết cần ràng, ngôn t trong sáng, th hin sự tôn trng có thái độ đúng mực với giảng viên và ngưi hc khác.

4. Nghiêm cấm sử dng hệ thng ĐTTT làm nơi thảo luận, truyn các thông tin không nh mạnh, phản đng, khiêu dâm, chng li đường lối, chính sách của Đảng và N nước Việt Nam, vi phạm thuần phong m tục của dân tộc Vit Nam, các thông tin xâm phạm đến đời của các thành viên s dụng h thng, các thông tin đưa lên với mục đích kin cáo, bôi nh, gây lun,…

5. Quản trị hệ thống không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung được chia sẻ trên diễn đàn trao đổi.

c. Chat

 

1. Chat ng c trao đổi, tho luận chia sẻ về nội dung hc tập gia giảng viên ni hc, người hc – người học.

 

2. Tc trao đi, giảng viên người hc cần xác đnh chủ đ, quy định nôi dung cn thảo luận nội dung trao đi phải p hợp với quy định của việc s dụng hệ thng e-Learning.

3. Nội dung trao đổi cần ràng, ngôn từ trong sáng, thể hiện sự tôn trng có thái độ đúng mực với giảng viên và ngưi hc khác.

4. Quản tr hệ thống kng chịu trách nhiệm về các nội dung đưc chia s bằng công cụ Chat.

Điu 7. Kế hoch ging dạy

 

1. Kế hoạch giảng dạy cần được cung cấp trước cho người học, bao gm: Lịch học; Tài liu học tập; Công cụ, phương thức tương tác; Nhiệm vụ của ngưi học; Hình thức đánh giá; Thời hạn hoàn thành các nội dung hc tập.

2. Các môn học, mô đun áp dụng ĐTTT là những nội dung lý thuyết được nhà trường quyết định trên cơ sở đề xuất của khoa chuyên môn.

3. Lớp học trực tuyến th ghép một hoặc hai lp có cùng nội dung và trình độ đào tạo do 01 giảng viên giảng dy nhưng phải đảm bảo chất lượng đào tạo.

Điu 8. Kiểm tra đánh g kết qu học tập

 

1. Việc đánh gkết quả học tập của người học phải đưc thực hiện nghiêm c, đầy đ để đánh g được mức đ chuyên cn, ng lực của ngưi học và chuẩn đầu ra ca môn học, mô đun.

2. Đim đánh giá môn học, mô đun đối với người học đưc tính thông qua điểm đánh giá tng kết nội dung học tập qua mạng đim thi kết thúc môn học, mô đun:

- Kiểm tra thường xuyên trực tuyến: Kết quả kiểm tra thường xuyên được đánh giá dựa trên sự chuyên cần của người học (thời gian tham gia học tập trên mng); đim tham gia trao đổi trên diễn đàn; điểm trả li câu hỏi trắc nghim hoặc các hình thức kiểm tra đánh giá khác do nhà giáo giảng dạy tự quyết định.

- Điểm kiểm tra định kỳ trực tuyến được thực hiện theo kế hoạch về kiểm tra định kỳ trong chương trình môn học, mô đun, thực hiện bằng hình thức kiểm tra chắc nghiệm hoặc kiểm tra viết, chấm điểm tiểu luận do nhà giáo giảng dạy trực tiếp quyết định.

- Thi kết thúc môn học, mô đun học trực tuyến được thực hiện trực tiếp, tập trung tại trường, thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm, thi viết, vấn đáp hoặc các hình thức thi khác do nhà trường quy định.  

3. Đim đánh giá tổng kết môn học, mô đun đào tạo trực tuyến thực hiện như đào tạo truyền thống theo Quy chế đào tạo đã ban hành.

4. Người học được dự thi kết thúc môn học, mô đun khi tham gia học tp trên mng đy đủ, tham gia ti thiểu 80% s tiết hc trên lớp truyn thống để ôn tập và bổ sung kiến thức (số tiết học ôn tập bổ sung kiên thức do nhà trường quy định).

  Chương 3

QUYN HẠN VÀ TRÁCH NHIM

Điu 9. Quyền hn và tch nhiệm ca N trưng

1. Xác định các yêu cầu của chương trình ĐTTT và các khóa học p hợp với điều kiện thực tế và nhim vụ ca Tng.

2. Công bố công khai các quy đnh liên quan đến đào to, tuyn sinh, đánh giá công nhận kết quả hc tập trực tuyến đối với người học.

3. Côngbcông khai kế hoạch đào tạo; phương thc ĐTTT; chính sách hc bng, học phí; quy đnh về quyền và trách nhiệm khi tham gia hc trc tuyến ca ngưi hc.

4. T chức đào to về phương pháp và kỹ ng cn thiết cho các giảng vn, trợ giảng để có thể giảng dạy và hưng dn ĐTTT.

Điu 10. Quyền và tch nhiệm ca giảng viên

1. Giảng viên được bi dưng nâng cao năng lc biên soạn bài giảng điện tử e-Learning; kỹ năng dy học qua mạng; knăng qun lý, theo dõi, đnh hướng, hưng dẫn và giải đáp ni học qua mng; k năng sử dng tnh tho hệ thống qun lý học tập qua mng và các pơng tiện công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy.

2. Nhà giáo tham gia ging dạy trực tuyến là giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng đưc tính giờ giảng theo quy định sau: 1,0 giờ dạy trc tuyến được tính bằng 1,0 giờ dạy thuyết.

3. Giáo viên phải thc hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định v dạy học qua mng và các quy chế về đào tạo đã được nhà trường ban hành.

4. Giáo viên phải xây dựng đề cương học môn học trực tuyến; xây dựng bài giảng đin tử; sn xuất học liệu điện tử (ghi hình, thu âm) phc vụ giảng dạy qua mng trong quá trình trình bày bài giảng; thiết kế các bài tập tình huống, thiết kế hệ thống câu hi trắc nghiệm khách quan...

5. Giáo viên phải chu trách nhim v ni dung bài giảng và các vấn đ tho luận đưa lên hệ thng ĐTTT.

6. Giải đáp kịp thời trước những thắc mắc của người học trong quá trình học, thi, kiểm tra, đánh giá; trả lời các câu hỏi trên diễn đàn thảo luận khi người học đưa ra câu hi; hỗ trợ ngưi hc giải quyết những k khăn nảy sinh do quá trình tng tin liên lạc gặp sự cố; đảm bo tiến đ học tập của người học.

Điu 11. Quyền và tch nhiệm ca qun tr khóa hc (nếu có)

1. Quản trị khóa học trách nhiệm tạo lập khóa học (phòng học), phân công nhiệm vụ cho giáo viên trực tiếp dạy trực tuyến, người hc và phối hp với giáo viên để hưng dn người hc đăng ký học tại hệ thống ĐTTT ngay sau khi có kế hoạch đào tạo trực tuyến.

2. Quản tr khóa hc có quyn yêu cầu đưa ra khi lớp học trực tuyến các nội dung, thông tin kng phù hợp với nội dung học tập.

3. Theo dõi giám sát khóa hc.

 

Điu 12. Quyền và tch nhiệm ca người học

 

1. Người hc được cung cấp đầy đủ thông tin để truy cập vào phòng học trực tuyến, được cung cấp tài liệu học tập, đưc gii đáp mọi thc mc liên quan đến nội dung bài học.

2. Mỗi thành viên quyền bổ sung các thông tin khác trong hồ nhân như: hình đại diện, chữ thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên (Hình đi diện, chữ ký không được kèm đưng dẫn). Hình ảnh đại diện phải nghiêm túc, văn a. Nghiêm cấm sử dng hình nh không phợp vi thuần phong m tục của dân tộc.

3. Người học phi tự bảo vệ tài khoản của mình, tự chịu trách nhim về các thông tin đưa lên hệ thng không được phép đ ngưi khác sử dng tài khon ca mình sai mục đích, kng đúng với quy đnh.

4. Người hc phi hoàn thành các nhiệm v do giảng viên giao trên hệ thống ĐTTT theo đúng thời hạn quy định.


Chương 4

 

TỔ CHỨC THC HIN

Điu 13. Môn học, mô đun giảng dạy trực tuyến

1. Căn cứ chương trình đào tạo và điều kiện thực tế Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Khoa chuyên môn lập danh ch các môn học, mô đun có thể triển khai đào tạo trực tuyến trình Hiệu trưng pduyệt.

2. Nội dung thời lượng giảng dy trc tuyến của các môn học, mô đun do giáo viên xây dựng, đăng và phi đưc thể hiện trong đ cương chi tiết được phê duyệt.

3. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm lên lịch học cụ thể cho từng lớp học, quản lý và giám sát q trình ging dạy.

 

Điu 14. Báo cáo

 

1. Kết thúc mỗi tuần học và sau khi kết thúc môn học, mô đun các đơn vị phòng khoa liên quan, các giáo viên tham gia thực hiện ĐTTT báo cáo tình hình các lớp đào tạo trực tuyến về Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

2. Các đơn vị phòng khoa cn đánh giá h thng ĐTTT (phần mềm đang sử dụng), mức đ trin khai, nhng khó khăn, thun li và đề xuất khi trin khai, tchức ĐTTT.

Điu 15. X vi phm

1. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng khóa hc trực tuyến để cung cấp tng tin trên mng nhằm mục đích:

a) Chống lại N nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quc gia, trật tự an toàn hi; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hn thù, mâu thun gia các dân tc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích đng bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn hội, tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tc ca dân tc;

c) Tiết l mt nhà nước, bí mt quân s, an ninh, kinh tế, đi ngoại nhng bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khng, xúc phạm uy tín của t chc, danh d và nhân phẩm của nhân;

 

e) Quảng cáo, tuyên truyn, mua bán hàng hóa, dịch vụ b cm; truyn tác phm báo chí, văn hc, nghệ thut, xuất bản phm bị cấm;

f) Gi mo tổ chức, nhân phát tán thông tin gi mo, thông tin sai s thật xâm hi đến quyền lợi ích hp pháp của tổ chc, cá nhân.

2. Nghiêm cấm các hành vi to đưng dẫn trái phép đi vi tên miền hợp pháp của t chức, nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhp trái phép, chiếm quyền điều khin hệ thng thông tin, to lập công cụ tn công trên mng.

3. Nghiêm cm các đối tưng có hành vi lưu tr, sao chép, phát tán bài ging khi chưa có sự đồng ý của giáo viên trực tiếp giảng dạy và chưa cho phép của Nhà trưng.

4. Các vi phm, tùy theo mức độ, sẽ b giáo viên trực tiếp giảng dạy nhắc nh, từ chối quyền tham gia lớp học, hoặc bị x kỷ luật theo quy đnh của Nhà trường.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế  này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. N trưng sẽ điều chỉnh, bổ sung quy đnh này khi những quy định mi của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Các phòng, khoa, trung tâm, cán bộ, giảng viên, giáo viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này./.

 

  

HIU TRƯỞNG

  

  

 

     Lê Anh Tuấn