Ngày đăng: 10/02/2020 01:51:41 PM

Thông báo tạm nghỉ học phòng chống dịch do vi rút corona gây ra

Thược hiện Công văn số 781/UBND-VX ngày 27/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thược hiện Công văn số 781/UBND-VX ngày 27/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ban Giám hiệu yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung sau:
1. Giao cho trưởng các đơn vị, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo mới và thường xuyên liên hệ với HSSV trong thời gian nghỉ học.

2. Các khoa giao cho giáo viên thực hiện công tác chuyên môn. Phân công giáo viên làm công tác bảo dưỡng sắp xếp bố trí thiết bị. Xây dựng định mức vật tư cho từng nghề. Tự học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường công tác tuyển sinh trên website nhà trường.

3. Các phòng chức năng bố trí lịch trực phù hợp để đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường không bị gián đoạn.

4. Các bộ, giáo viên, nhân viên đến trường làm việc(theo lịch phân công) chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi ra vào cổng trường, các quy định chung khi làm việc trong trường về công tác phòng, chống dịch.

5. Trong thời gian nghỉ học cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên theo dõi sức khỏe, trong trường hợp có biểu hiện về sức khỏe phải thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

6. Trưởng, phó các đơn vi mở điện thoại 24/24 để kịp thời tiếp nhận thông in về dịch bệnh, thông báo của Nhà trường.
Ban Giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khi tới toàn thể cán bộ, giáp viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện.